แพทย์จีนสุรินทร์ ส่งทานินทร์ ปิดทองหลังพระ ประสานความร่วมมือวิชาการระหว่างม.มหิดล กับ วิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง เมื่อ
26-29 ต.. 2553
TCM Dr.SURIN SONGTANIN VISIT KUNMING MEDICAL UNIVERSITY, YUNNAN, CHINA.WITH SELF EXPENSES DURING OCT. 26-29, 2010