ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง
เมื่อ23 - 27 .. 2554
TCM Dr.SURIN SONGTANIN participated in inviting Professor from Kunming Medical College to open a short terms lecture in Mahidol U. May 23-27, 2011
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)