คุณหมอสุรินทร์ ส่งทานินทร์ และเพื่อนๆแพทย์จีนในประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่
26 ก.ย. 2554
TCM Dr.SURIN SONGTANIN & PROFESSIONAL COLLEAGUES  IN THAILAND AWARDED PERMANENT LICENSE FROM  MINISTRY OF
PUBLIC HEALTH
ON SEP. 26, 2011
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)