โครงการอบรมวิชาการฝังเข็มโดยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ร่วมกับ ม.แพทย์จีนเหลียวหนิง โดยศ.เชอเจี่ยน เมื่อ30 .. 2555
SHORT TERM ACUPUNCTURE COURSE BY PROF. CHE JIAN FROM LIAONING TCM UNIVERSITY AT GOLDEN JUBILEE MEDICAL CENTER
ON JAN.30,2012
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR COMPUTER
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR COMPUTER
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR COMPUTER
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR COMPUTER
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR COMPUTER
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR COMPUTER