ารมีส่วนร่วมในวิชาชีพแพทย์จีน ด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการวิชาชีพ หมายเลข11 ในปี 2556
ELECTION CAMPAIGN OF CANDIDATE NO.11 MR. SURIN SONGTANIN FOR THAILAND TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
PROFESSIONAL COMMITTEE
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR
COMPUTER
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR
COMPUTER
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR
COMPUTER

คลิ๊กขวาที่ภาพ แล้วบันทึกไว้ในคอมฯ หรือสั่งพิมพ์ก็ได้
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR
COMPUTER
RIGHT CLICK AT PICTURE AND PRINT OUT OR SAVE IN YOUR
COMPUTER

คลิ๊กขวาที่ภาพ แล้วบันทึกไว้ในคอมฯ หรือสั่งพิมพ์ก็ได้

คลิ๊กขวาที่ภาพ แล้วบันทึกไว้ในคอมฯ หรือสั่งพิมพ์ก็ได้

คลิ๊กขวาที่ภาพ แล้วบันทึกไว้ในคอมฯ หรือสั่งพิมพ์ก็ได้

คลิ๊กขวาที่ภาพ แล้วบันทึกไว้ในคอมฯ หรือสั่งพิมพ์ก็ได้