การส่งเสริมวัฒนธรรมและมิตรสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ของคุณหมอสุรินทร์ ส่งทานินทร์
TCM Dr.SURIN SONGTANIN WITH PROMOTION OF SINO-THAI CULTURAL AND FRIENDLY RELATIONSHIP IN THAILAND
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)